Szkoła Zdrowego Kręgosłupa

Szkoła Zdrowego Kręgosłupa to całościowy projekt edukacji zdrowotnej: profilaktyki zagrożeń, kompensacji i korekcji wad postawy oraz promocji zdrowego stylu życia, służącego własnemu zdrowiu, poczuciu dobrostanu i satysfakcjonującym relacjom międzyludzkim. Wybór kręgosłupa jako „osi” projektu wynika z diagnozy stanu zdrowia młodego pokolenia i zaniedbań związanych z dbaniem o nie oraz z potrzeby podniesienia świadomości wiedzy na temat wpływu niedbania o zdrowie somatyczne na pozostałe dwa aspekty zdrowia. Ponadto projekt służyć ma rozwijaniu kompetencji nauczycieli wychowania fizycznego, od których Podstawa programowa wymaga realizacji celu, jaki jest „dbałość o sprawność fizyczną, prawidłowy rozwój, zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne oraz zrozumienie związku aktywności fizycznej ze zdrowiem”[1] oraz wszystkich tych nauczycieli i pracowników szkoły (psychologowie, pedagodzy), którym zależy na wykształcaniu postawy dbałości o zdrowie u młodych ludzi.

Problemy z kręgosłupem dotyczą coraz większej grupy ludzi, w tym coraz częściej dzieci i młodzieży. Spowodowane jest to przewagą siedzącego trybu życia (w ławkach szkolnych, przed komputerem w domu) i brakiem aktywności fizycznej. Jednym z wniosków przeprowadzonej przez NIK kontroli było wprowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej do ramowego planu nauczania. Oznacza to, że eksperci zwrócili uwagę na istotę problemu. Postawa ta była związana z nieprawidłowościami polegającymi na tym, że w ponad połowie badanych szkół nie prowadzono zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów mimo wykrytych u nich wad postawy[2].

Nagminne stały się zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego, na które również zwrócono uwagę podczas kontroli przeprowadzonej przez NIK. Eksperci postulowali rozwiązanie problemu okresowych zwolnień uczniów z wychowania fizycznego. Wydaje się to być wynikiem całkowitego braku świadomości dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, jak istotny jest ruch dla zdrowia. Skutkuje to coraz częstszym występowaniem bólów kręgosłupa i wad postawy. Część z młodszych uczniów i uczennic trafia na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, lecz u większości źródła tego problemu pozostają nierozpoznane i nie podejmowane są żadne działania naprawcze. Tymczasem stan zdrowia somatycznego i kondycji fizycznej wpływa na samopoczucie, zdolność koncentracji uwagi, a w efekcie wydajność i efektywność w uczeniu się. Poważnym skutkiem mogą być zaburzenia somato-psychiczne (czyli takie, w których stan zdrowia ciała wpływa na pogorszenie kondycji psychicznej).

W Szkole Zdrowego Kręgosłupa bierzemy pod uwagę wszystkie wymiary zdrowia.

 • Zdrowie fizyczne (kręgosłup jako oś ciała). Aspekt ten odnosi się w szczególności do ciała i jego prawidłowego funkcjonowania. Jest związane z odpowiednim poziomem sprawności i wydolności fizycznej. Nasz kręgosłup nie został zaprogramowany do spędzania większej części dnia w bezruchu. Sedenteryjny (pozbawiony ruchu) tryb życia prowadzi nie tylko do drobnych dolegliwości, ale i do groźnych schorzeń. Rozluźnianie i wzmacnianie poszczególnych partii mięśniowych będzie skutkować prawidłową postawą, czyli swobodnym układem ciała w pozycji stojącej. Układ ten zapewnia optymalną stabilność ciała, oraz jest jednym ze wskaźników prawidłowego rozwoju oraz statycznej i dynamicznej sprawności ciała. Skutkiem umiejętnego rozluźniania mięśni jest pozbycie się wewnętrznego napięcia, w wyniku, którego zmniejszają się nasze negatywne emocje, takie jak np. lęk, złość, gniew, zawiść.
 • Zdrowie psychiczne („kręgosłup psychiczny”). Esencją „kręgosłupa psychicznego” są umiejętności budowania wiary w siebie i swoje możliwości. Praca nad samoakceptacją i adekwatną samooceną. Jest to również samokontrola i regulacja emocji oraz umiejętność radzenie sobie z frustracją. Unikanie negatywnych myśli i emocji - związanych z samym sobą i z reakcjami na różne sytuacje, zdarzenia i ludzi; świadomość własnego wpływu na swoje życie. Wszystkie te cechy są niezbędne w pracy nad motywacją do podejmowania aktywności fizycznej. I odwrotnie poprzez udział w zajęciach ruchowych rozwijana, wzmacniania i kształtowania jest psychika.
 • Zdrowie społeczne („kręgosłup społeczny”). Aspekt ten dotyczy w szczególności zdolności do utrzymywania dobrych relacji interpersonalnych i współpracy z innymi ludźmi oraz akceptowania odpowiedzialności za siebie i innych. Gry i zabawy ruchowe oparte na współpracy, a nie rywalizacji budują szacunek do innych oraz relacje oparte na akceptacji i godności.

Celem Fundacji Wsparcie i Rozwój jest stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości zadbania o swój „kręgosłup” zarówno w aspekcie fizycznym, psychicznym jak i społecznym. Chodzi o wzbudzenie długoterminowej motywacji do wcielania w życie uczniów i uczennic codziennych i efektywnych strategii zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, związanych z profilaktyką wad i bólów kręgosłupa oraz wyuczenie i wdrożenie przyjaznych kręgosłupowi ćwiczeń i sposobów postępowania w życiu codziennym. Prowadzić ma do tego zwiększenie świadomości nauczycieli
i uwrażliwienie ich na problem jakim jest brak ruchu uczniów i uczennic. Zadbamy
o rozwój dzieci i młodzieży jako ostatecznych beneficjentów tego projektu, przekazując nauczycielom wiedzę ważną we wdrażaniu dobrej praktyki z zakresu biofizjologii, psychologii, metodyki kultury fizycznej i elementów fizjoterapii oraz dając szansę rozwoju niezbędnych umiejętności metodycznych..

Projekt obejmuje:

 • 5 modułów szkoleniowych dla rady pedagogicznej
 • wdrażanie w szkole oddziaływań i rozwiązań zgodnych z kryteriami „Szkoły Zdrowego Kręgosłupa”
 • raport z działań projektowych
 • przyznanie szkole – przy spełnieniu kryteriów – Certyfikatu Szkoły Zdrowego Kręgosłupa

MODUŁ 1. Kręgosłup bez tajemnic (część teoretyczna)

Treści:

 • anatomia i fizjologia aparatu ruchowego
 • nieprawidłowe czynności aparatu ruchowego i wady postawy
 • zależności psycho-somatyczne i somato-psychiczne
 • ergonomia miejsc nauki i pracy
 • czynniki obciążające, zagrażające i profilaktyka
 • zasady zdrowego trybu życia
 • prawdy i mity na temat profilaktyki wad oraz na temat korekcji wad kręgosłupa
  i terapeutycznej roli ruchu

MODUŁ 2. Dla zdrowia kręgosłupa (część praktyczna)

Treści:

 • ćwiczenia zwiększające świadomość ciała
 • ćwiczenia z zakresu gimnastyki funkcjonalnej
 • ćwiczenia w przyjaznym dla kręgosłupa sposobie poruszania się
 • ćwiczenia służące zrównoważonej postawie
 • ćwiczenia postawy odciążonej
 • ćwiczenia odprężenia i relaksacji
 • wyuczanie nowych zdolności motorycznych
 • opracowanie scenariuszy zajęć dla uczniów i uczennic z zakresu ww. tematyki

MODUŁ 3. Radosny i zdrowy ruch (część praktyczna)

Treści:

 • idea zabawy ruchem i poprzez ruch, elementy metody Veroniki Sherborne
 • rozwijanie kreatywności w zabawach ruchowych (wykorzystanie nietypowych przyborów)
 • organizacja ćwiczeń na rozgrzewkę, międzylekcyjnych i śródlekcyjnych
 • rozwijanie zdolności kondycyjnych i koordynacyjnych
 • promocja lifetime sports?
 • przestrzeganie praw człowieka podczas zajęć ruchowych

MODUŁ 4. „Kręgosłup psychiczny” (część teoretyczna)

Treści:

 • psychologia emocji (zarządzanie emocjami motywującymi i demotywującymi)
 • psychologia motywacji (motywowanie efektywne i nieskuteczne)
 • psychologia wychowawcza (budowanie autorytetu nauczyciela)
 • psychologia sukcesu i porażki związanych z własną aktywności fizyczną
 • odpowiedzialność za samego siebie (zdrowie, ryzyko, przeciążenia)
 • elementy psychologii osób z niepełnosprawnością ruchową

MODUŁ 5. Gry i zabawy integrujące grupę (część praktyczna)

Treści:

 • gry i zabawy ruchowe
 • współzawodnictwo, a współpraca w grupie
 • gry i zabawy integracyjne
 • integracja poprzez zabawy ruchowe osób z niepełnosprawnościami ruchowymi
 • gry i zabawy przy muzyce

Rozmiar czasowy modułów [propozycja wstępna]:

 • moduł 1: 10 godz. dyd.
 • moduł 2: 20 godz. dyd.
 • moduł 3: 20 godz. dyd.
 • moduł 4: 20 godz. dyd.
 • moduł 5: 20 godz. dyd.

Czas trwania projektu 2 lata.

W Szkole Zdrowego Kręgosłupa wdrożone powinny zostać następujące rozwiązania, działania i przedsięwzięcia:

 • poranne i międzylekcyjne rozgrzewki
 • prowadzenie gimnastyki śródlekcyjnej
 • prowadzenie zajęć gimnastyki funkcjonalnej
 • gry i zabawy ruchowe
 • trening zachowań i nauka poruszania się
 • treningi relaksacyjne
 • organizacja przestrzeni klas i przystosowanie miejsc nauki, zapewniające właściwą pozycję i możliwość ruchu podczas lekcji
 • organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia
 • prowadzenie konkursów dotyczących profilaktyki wad postawy
 • prowadzenie pogadanek dla rodziców
 • zamieszczanie informacji dotyczących działań projektowych na stronie internetowej szkoły
 • organizowanie wspólnych ćwiczeń z rodzicami
 • realizowanie treści związanych z dbałością o kręgosłup w oparciu o metodę projektu

[1] Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, s. 31.

[2] Raport NIK 2010r.

 

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close