Regulamin Fundacja Wsparcie i Rozwój

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Fundacja Wsparcie i Rozwój z siedzibą w Warszawie, ul. Makuszyńskiego 10/4, 01-860 Warszawa jest właścicielem i administratorem serwisu internetowego wsparcieirozwoj.org. KRS: 0000541407, NIP: 1182105000, REGON: 360731957.
 2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem. Warunkiem korzystania z usług jest akceptacja postanowień Regulaminu, skutkująca zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
 3. W ramach korzystania z serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.
 4. Korzystanie ze strony wsparcieirozowj.org nakłada na Użytkownika obowiązek stosowania się i akceptowania obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem:
 5. Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 94 z późn. zm.);
 6. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204);
 7. Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926);
 8. Celem Fundacji jest edukacja, wsparcie oraz rozwój zawodowy i osobisty ludzi (dorosłych i dzieci).
 9. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
  • darowizn krajowych i zagranicznych, spadków, zapisów,
  • dotacji i subwencji osób prawnych lub instytucji publicznych
  • dochodów ze zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych,
  • dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
  • odsetek bankowych,
  • dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
 10. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz na pokrycie kosztów jej działania.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE

 1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych zgodnie z Polityką Prywatności.
 2. Użytkownik dobrowolnie przekazuje swoje dane w procesie rejestracji.
 3. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji własnych danych osobowych.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Fundacji Wsparcie i Rozwój przysługują majątkowe prawa autorskie do strony wsparcieirozwoj.org oraz treści w niej zamieszczonych, będące utworami w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83. z późn. zm.) oraz podlegających ochronie na podstawie przepisów powyższej ustawy.
 2. Fundacja Wsparcie i Rozwój nie zezwala na wykorzystywanie elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji oraz oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Fundacji Wsparcie i Rozwój, za wyjątkiem sytuacji gdy Fundacja Wsparcie i Rozwój wyrazi na piśmie lub w formie elektronicznej zgodę oraz określi zakres wykorzystania w/w elementów.
 3. Fundacja Wsparcie i Rozwój nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne wykorzystanie jakichkolwiek treści znajdujących się na stronie wsparcieirozwoj.org przez Użytkownika.
 4. Uczestnicy wszystkich szkoleń, warsztatów, konferencji i innych działań Fundacji Wsparcie i Rozwój oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców i są chronione prawem autorskim.

UDZIAŁ W SZKOLENIACH, WARSZTATACH, KONFERENCJACH, KONSULTACJACH I INNYCH DZIAŁANIACH FUNDACJI WSPARCIE I ROZWÓJ

 1. Świadczenie usług Fundacji Wsparcie i Rozwój może być realizowane w wyniku zgłoszeń indywidualnych i grupowych.
 2. Dopuszcza się zgłoszenia osobiste oraz za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, przy czym w tym drugim wypadku konieczne są:
  • odbiór potwierdzenia otrzymania zgłoszenia (wysłana na adres email faktura VAT i/lub wiadomość tekstowa z potwierdzeniem rejestracji),
  • zapoznanie się z warunkami świadczenia usługi (Polityka Prywatności oraz niniejszy Regulamin)
  • oraz dokonanie zapłaty w ustalonym terminie.
 3. Płatność za usługi Fundacji Wsparcie i Rozwój może być dokonana w formie bezgotówkowej (płatności internetowe, karty, przelewy, wpłaty pocztowe).
 4. W przypadku, gdy serwis przewiduje niższą cenę szkolenia/konferencji/działania, pod warunkiem dokonania zapłaty do określonego dnia, podstawą do skorzystania z tak określonej niższej ceny jest opłacenie uczestnictwa w szkoleniu do upływu terminu końcowego przedpłaty określonego przez Fundację Wsparcie i Rozwój (liczy się data księgowania na koncie).
 5. Jeżeli szkolenie nie odbędzie się z winy Fundacji Wsparcie i Rozwój nastąpi zwrot należności na konto, z którego nastąpiła wpłata, jednocześnie zostanie przesłana korekta faktury. Jest możliwe przeksięgowanie tej kwoty na inne szkolenie/konferencję/działanie organizowane przez Fundację Wsparcie i Rozwój. Uczestnik może wybrać dowolne szkolenia z obowiązującej oferty Fundacji Wsparcie i Rozwój. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie ewentualnej dopłaty (dotyczy szkoleń, których cena jest wyższa od uiszczonej wcześniej wpłaty).
 6. Jeżeli po zawarciu umowy i dokonaniu zapłaty okaże się, że Uczestnik nie może wziąć udziału w szkoleniu/konferencji/działaniu Fundacji Wsparcie i Rozwój – wpłacone środki można wykorzystać w kolejnym terminie takiego samego szkolenia/działania, a także przenieść na inne organizowane przez Fundację Wsparcie i Rozwój. Zwrot wpłaconych pieniędzy nie jest możliwy poza sytuacjami przewidzianymi ustawowo.
 7. W przypadku kursów nadających uprawnienia warunkiem uzyskania certyfikatu jest zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym oraz obecność na 100% zajęć kursu (min. 80% w ramach programu, w przypadku usprawiedliwionej nieobecności pozostałe 20% można odpracować bezpłatnie na innych zajęciach lub za dodatkową opłatą na konsultacjach indywidualnych, możliwość odpracowania musi być każdorazowo ustalona i potwierdzona z organizatorem). W sytuacji niespełnienia warunków uzyskania certyfikatu tzn. braku 100% obecności lub/i niezaliczenia egzaminu z wynikiem pozytywnym, wpłata uiszczona za kurs nie podlega zwrotowi.
 8. Faktury z odroczonym terminem płatności są możliwe jedynie w przypadku Organizacji/Firm. Uczestnik indywidualny otrzymuje fakturę po dokonaniu płatności.
 9. Brak płatności za szkolenie/konferencję/działanie lub brak możliwości wystawienia faktury VAT z odroczonym terminem płatności w określonym przez Fundację Wsparcie i Rozwój terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.
 10. Promocje typu zniżki, rabaty, pakiety lojalnościowe nie mogą być łączone. Wyjątkiem są sytuacje, w których taka możliwość została dopuszczona w warunkach uczestnictwa.
 11. Każdy z uczestników bezpłatnych konsultacji indywidualnych ma prawo maksymalnie do trzech spotkań w ciągu roku kalendarzowego. Spotkanie bezpłatne może trwać maksymalnie 60 minut. Liczba bezpłatnych konsultacji zależna jest od charakteru spotkania i określona w szczegółowych warunkach realizacji działania/zadania. Ograniczenie nie dotyczy konsultacji realizowanych w ramach projektów finansowanych z zewnątrz.
 12. Uczestnicy szkoleń/konferencji oświadczają, iż rozumieją, że  mają one charakter wyłącznie edukacyjny.
 13. Osoby decydujące się na uczestnictwo w szkoleniach/konferencjach/działaniach wymagających odpowiednich warunków zdrowotnych będą poproszone o pisemne oświadczenie na temat braku przeciwskazań do w/w uczestnictwa. W przypadku braku oświadczenia organizator może odmówić udziału w wydarzeniu.
 14. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia mogą wziąć udział w szkoleniach/konferencjach/działaniach organizowanych wyłącznie za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów. W przypadku kiedy organizatorem jest instytucja zewnętrzna (np. szkoła) to ona zobowiązuje się dostarczyć pisemne oświadczenie o posiadaniu niezbędnych zgód.
 15. Przedstawiciele Fundacji Wsparcie i Rozwój zastrzegają sobie prawo do usunięcia Uczestnika ze szkolenia/konferencji/działania na skutek nieodpowiedniego zachowania, zwłaszcza gdy pozostaje pod wpływem środków odurzających i psychoaktywnych, używa słów powszechnie uznanych za obraźliwe w stosunku do prowadzącego lub innych uczestników szkolenia, zakłóca przebieg szkolenia.

ZAMÓWIENIE

 1. Treści cyfrowe przesyłane są na podany, podczas składania zamówienia, adres email automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty. W szczególnych przypadkach czas wysyłki może wydłużyć się maksymalnie do 24 godzin. Przesyłki produktów w wersji papierowej realizowane będą za pośrednictwem przesyłki kurierskiej lub pocztowej w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych.
 2. Dostawa produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Zamówienia na usługi płatne dokonuje się poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie serwisu wsparcieirozwoj.org.
 4. Kupujący ponosi całą odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie formularza.
 5. Kupujący wyraża zgodę na wysłanie faktury VAT w formie elektronicznej na podany, podczas składania zamówienia, adres email.

ZASADY KORZYSTANIA Z TREŚCI CYFROWYCH

 1. Zakupione i opłacone treści cyfrowe będzie można pobrać klikając w link otrzymany na adres email podany podczas składania zamówienia.
 2. Treść cyfrową należy pobrać w terminie 72 godzin od otrzymania emaila z potwierdzeniem opłacenia zamówienia. Po tym czasie link do produktu cyfrowego przestaje być aktywny i nie będzie możliwości pobrania treści cyfrowych. W szczególnych przypadkach na prośbę kupującego link może być ponownie aktywowany przez administratora serwisu wsparcieirozwoj.org.
 3. Do prawidłowego korzystania z treści cyfrowych niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader i/lub Microsoft Office Word i/lub Microsoft Office PowerPoint.
 4. Treści cyfrowe mogą być chronione poprzez ograniczenie możliwości kopiowania, edycji i drukowania.

REKLAMACJE

 1. Reklamację produktu można zgłosić na adres mailowy info@wsparcieirozwoj.org lub poprzez formularz kontaktowy. Wszelkie zgłoszenia rozpatrujemy indywidualnie.
 2. Fundacja Wsparcie i Rozwój rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni roboczych od otrzymania reklamacji. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Fundacja Wsparcie i Rozwój poinformuje użytkownika wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej użytkownika, podany w procesie rejestracji. Jeśli Fundacja Wsparcie i Rozwój nie odniesie się do reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ FUNDACJI WSPARCIE I ROZWÓJ

 1. Warunkiem korzystania z płatnych i bezpłatnych produktów Fundacji Wsparcie i Rozwój jest podanie adresu mailowego i/lub danych osobowych w postaci imienia nazwiska, danych do faktury.
 2. Użytkownik korzystając ze strony internetowej akceptuje następujące postanowienia:
  • zapoznałem się i akceptuję warunki Regulaminu
  • zapoznałem się i akceptuję warunki Polityki Prywatności
 3. Użytkownik nie może:
  • działać niezgodnie z prawem obowiązującym na terenie Polski i dobrymi obyczajami,
  • wprowadzać, importować, przekazywać adresów email osób, które nie wyraziły zgody na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od Fundacji Wsparcie i Rozwój

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Fundacja Wsparcie i Rozwój może zmienić regulamin i opublikować, zaktualizować go na niniejszej stronie.
 2. Wszelka korespondencja z Użytkownikiem może następować poprzez kanały elektroniczne: email lub formularz kontaktowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Wszelkie spory wynikłe między Fundacją Wsparcie i Rozwój, a Klientem zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Fundacji Wsparcie i Rozwój.
 5. Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 01.08.2016 roku i jest dostępny na stronie http://www.wsparcieirozwoj.org/regulamin/