POLITYKA PRYWATNOŚCI

Fundacja Wsparcie i Rozwój przywiązuje dużą wagę do poszanowania prawa do ochrony prywatności. Przedstawiona poniżej polityka prywatności wyjaśnia stosowane przez nas zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Nasze obowiązki związane są z treścią nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Fundacja Wsparcie i Rozwój jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których Fundacja Wsparcie i Rozwój przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. Fundacja Wsparcie i Rozwój realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami.

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wsparcie i Rozwój z siedzibą w Warszawie przy ul. Makuszyńskiego 10/4, KRS: 0000541407, NIP: 1182105000, REGON: 360731957.
 2. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych prosimy kierować na adres siedziby fundacji z dopiskiem „Dane osobowe” lub drogą elektroniczną na skrzynkę ado@wsparcieirozwoj.org.
 3. Fundacja Wsparcie i Rozwój zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany będą publikowane na stronie https://wsparcieirozwoj.org.

Dane Osobowe

 1. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 2. Fundacja Wsparcie i Rozwój przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących produkty i usługi Fundacji Wsparcie i Rozwój oraz w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług Fundacji Wsparcie i Rozwój oraz produktów i usług partnerów handlowych/strategicznych, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
 3. Fundacja Wsparcie i Rozwój prosi o podanie tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. np. przy subskrybowaniu bezpłatnych newsletterów, zamawianiu e-booków, zapisywaniu się na webinaria, przy badaniach ankietowych czy w formularzach zamówień. Dane, o które prosimy w zależności od działania/projektu to: imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, płeć, wykształcenie, seria numer i dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania/meldunku, adres email, nr telefonu, miejsce pracy, stanowisko, dane pracodawcy.
 4. W celu skorzystania z niektórych funkcjonalności oferowanych przez serwis, Klient będzie musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji zostanie zapytany o login i hasło, jakiego Klient będzie używał na naszej witrynie. Zostanie również poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty Klienta, w szczególności adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej plikom cookie i logom serwerowym.
 6. Dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z serwisów Fundacji Wsparcie i Rozwój będą przetwarzane w następujących celach:
  • obsługi utworzonego konta;
  • dochodzenia ewentualnych roszczeń (w tym działań windykacyjnych) i odszkodowań;
  • prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskania i utrzymania Klienta;
  • sprzedaży produktów i usług;
  • związanych z prowadzoną działalnością statutową bezpłatną i płatną;
  • związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk;
  • utrzymania kontaktu z Klientami;
  • udzielania odpowiedzi na wiadomości, pisma i wnioski oraz udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach;
  • prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
  • archiwizacji;
  • spełniania obowiązku prawnego ciążącego na Fundacji Wsparcie i Rozwój.
 7. Fundacja Wsparcie i Rozwój dołoży należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 8. Warunkiem zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby na przetwarzanie jej danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 9. Podanie danych jest dobrowolne lub może być warunkiem koniecznym do zawarcia umowy (np. utworzenia konta w serwisie) lub świadczenia usług. Bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.
 10. Przeglądanie zawartości witryny internetowej wsparcieirozwoj.org niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktów, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.
 11. Klient ma prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby; sprostowania danych; żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia; usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego danych osobowych; przeniesienia danych osobowych.
 12. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 13. Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Fundację Wsparcie i Rozwój. W przypadku gdy Fundacja Wsparcie i Rozwój przetwarza dane osobowe:
  • na podstawie udzielonej zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Klienta;
  • podane w celu utworzenia konta w serwisach internetowych Fundacji Wsparcie i Rozwój przez okres niezbędny do utrzymania i obsługi takiego konta;
  • na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
  • ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;
  • w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.
 14. Wszelkie informacje, w szczególności dane osobowe podane na serwisach należących do Fundacji Wsparcie i Rozwój w strefie ogólnodostępnej (np. przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum, wpisów na fanpage itp.) są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Fundacja Wsparcie i Rozwój nie ma możliwości zabezpieczenia użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Tym samym Fundacja Wsparcie i Rozwój nie może zagwarantować poufności informacji umieszczonych w strefie ogólnodostępnej, dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.
 15. Dane osobowe mogą zostać poddane czynnościom polegającym na profilowaniu tzn. dopasowaniu oferowanych przez nas treści marketingowych do zachowania Klienta.
  • profilowanie jest wykonywane na podstawie posiadanych danych, w szczególności takich jak: dane dotyczące świadczonych usług, informacje pozyskane za pomocą plików cookie, w tym dane transmisyjne, dane o lokalizacji;
  • profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie Klient będzie otrzymywać (oferta dopasowana do potrzeb).
 16. Okres przetwarzania danych osobowych Klienta jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Fundację Wsparcie i Rozwój w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki dane osobowe Klienta będą przechowywane, jest zależny od:
  • przepisów prawa, które mogą obligować Fundację Wsparcie i Rozwój do przetwarzania danych przez określony czas;
  • okresu niezbędnego do utrzymania i obsługi utworzonego konta w serwisach internetowych Fundacji Wsparcie i Rozwój;
  • okresu, który jest niezbędny do ochrony interesów Fundacji Wsparcie i Rozwój (administratora danych);
  • na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
  • okresu niezbędnego do świadczenia usług Fundacji Wsparcie i Rozwój i zapewnienia niezbędnej obsługi klienta;
  • okresu, na jaki została udzielona zgoda;
  • w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.
 17. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Fundacją Wsparcie i Rozwój, w związku z usługami, jakie te podmioty świadczą na rzecz Fundacji Wsparcie i Rozwój. Podmioty te mogą uzyskać dostęp do danych osobowych Klientów w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to: dostawcy usług i systemów informatycznych (w szczególności usług hostingowych), banki i instytucje płatnicze, biuro księgowe, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, kancelarie prawne, podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz Fundacji Wsparcie i Rozwój oraz inni podwykonawcy zewnętrzni. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.
 18. Fundacja jest zobowiązana do przekazywania danych osobowych Klientów na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa np.: żądanie organów ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
 19. Procesorom w związku ze zleconymi przez Fundację Wsparcie i Rozwój działaniami realizowanymi w imieniu Fundacji Wsparcie i Rozwój.
 20. Fundacja Wsparcie i Rozwój nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.
 21. Dane Osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu lub w takim zakresie w jakim jest to wymagane w myśl obowiązujących przepisów prawa.
 22. Twoje dane mogą być przekazane do państwa trzeciego (m.in. USA) w związku z:
  • prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);
  • wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics;
 23. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Fundację Wsparcie i Rozwój Klienta ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wykorzystywanie plików cookie (ciasteczek)

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Ciasteczka to dane wysyłane przez stronę i zapisywane, w postaci plików zawierających niewielkie ilości tekstu, na urządzeniu użytkownika podczas przeglądania przez niego strony internetowej. Dane z tych plików mogą być odczytane tylko przez stronę, która je wysyła. Wykorzystujemy zarówno ciasteczka sesyjne (przechowywane w pamięci do momentu zamknięcia przeglądarki) oraz ciasteczka stałe (przechowywane na komputerze do momentu usunięcia przez użytkownika).

Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać wiedzę o tym, jak często Klient odwiedza nasz serwis i które jego elementy najbardziej Jego interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania serwisów WWW do potrzeb Klienta, usprawnienia funkcjonowania serwisu oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware). W plikach cookie przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne do optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Informacje te służą do:

 • rozpoznawania użytkowników logujących się na chronionych stronach internetowych, co umożliwia im odwiedzanie wielu stron bez konieczności wpisywania nazwy użytkownika i hasła do każdej ze stron;
 • rejestrowania preferencji użytkowników – przeglądanej zawartości i formatu przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie);
 • rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne we wprowadzaniu usprawnień w treści i w sposobie nawigacji strony.

Pliki cookie mogą być zamieszczane przez Fundację Wsparcie i Rozwój, jak i podmioty trzecie, z którymi Fundacja Wsparcie i Rozwój współpracuje. Fundacja Wsparcie i Rozwój korzysta z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się. Do podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:

 • Google (Dane zebrane przez ciasteczka (w tym adres IP) oraz tagi stron są przesyłane i przechowywane na serwerach Google. Wykorzystanie oraz ujawnianie informacji przechowywanych na serwerach Google oraz zarządzanie nimi odbywa się zgodnie z Polityką Prywatności Google dostępną na https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/);
 • Facebook (więcej informacji na stronie: www.facebook.com);
 • SalesManago (więcej informacji na stronie: https://www.salesmanago.pl/);
 • Active Campaign (więcej informacji na stronie: https://www.activecampaign.com/gdpr-updates/).

Ciasteczka wykorzystywane podczas przeglądania naszych stron internetowych można skasować, wyłączyć lub ich nie zaakceptować zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Aby otrzymać informację, jak wyłączyć ciasteczka w swojej przeglądarce, należy poszukać instrukcji w pomocy technicznej lub skontaktować się z obsługą techniczną przeglądarki.

Zgodnie z wymogami Prawa telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze. Informacje na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/.

Po wyłączeniu ciasteczek użytkownik nadal będzie mógł przeglądać naszą Stronę. Jednak niektóre funkcje pozostaną niedostępne, niektóre funkcje oferowane przez nasze Serwisy mogą nie działać prawidłowo, a w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranego produktu.

Logi serwerowe

Zbieramy informacje dotyczące korzystania z Serwisów przez jego użytkowników w oparciu o analizę logów serwerowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW.

Na serwerze gromadzone są takie dane jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, zainstalowany system operacyjny, rodzaj zainstalowanej przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę Fundacji Wsparcie i Rozwój.

Adres IP może być również wykorzystywany w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Logi będą przez nas przechowywane są przez czas nieokreślony i wspierać będą administrowanie serwisem. Ich zawartość będzie ujawniana wyłącznie osobom upoważnionym do administrowania serwerem.

Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego – w oparciu obowiązujące przepisy prawne - organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 25.05.2018r.