Trening Umiejętności Społecznych dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera. Nadanie Certyfikatu Trenera.

Kurs certyfikowany (80% praktyki, 20% teorii) skierowany do nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów, terapeutów, studentów kierunków pedagogicznych, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Liczba godzin dydaktycznych – 160 
(150 godzin zajęć warsztatowych, 10 godzin zajęć praktycznych)

Rezerwuję miejsce

Osoby, które opłacą kurs w całości, będą mogły dodatkowo skorzystać bezpłatnie z dowolnie wybranego 5-cio godzinnego szkolenia organizowanego przez Fundację Wsparcie i Rozwój.

 

PROGRAM ZAJĘĆ 2019/2020
160 godz. dyd.

SPOTKANIE 1. (8 - 9 listopada 2019r.)
08.11.2019r.(piątek 16.00 – 20.15). Liczba godzin dyd. - 5
09.11.2019r. (sobota 10.00 – 18.30). Liczba godzin dyd. - 10

Temat: Autyzm, Zespół Aspergera – rozpoznawanie potrzeb i planowanie pracy.
Liczba godz.: 15
Osoba prowadząca: Dorota Jasińska
Cele:
Uczestnik po zakończeniu szkolenia:

 • planuje pracę z uczniem z autyzmem, Zespołem Aspergera w oparciu o poznane i sprawdzone strategie postępowania,
 • wykorzystuje poznaną wiedzę przy organizacji miejsca pracy z uwzględnieniem strukturalizacji czasu i przestrzeni,
 • zna i stosuje metody i formy zalecane w pracy z dzieckiem z autyzmem, Zespołem Aspergera na zajęciach edukacyjnych,
 • stosuje sprawdzone sposoby motywacji i oceniania w pracy dydaktycznej i wychowawczej,
 • rozumie znaczenie budowania dobrych relacji w zespole klasowym, w którym jest dziecko ze spektrum autyzmu.

W programie:

 • Planowanie pracy z uczniem ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera – wskazówki i przykłady strategii postępowania.
 • Organizacja miejsca pracy – strukturalizacja czasu i przestrzeni.
 • Dostosowanie form i metod pracy do potrzeb ucznia ze spektrum autyzmu i Zespołu Aspergera.
 • Jak oceniać, jak doceniać, jakie systemy motywacji stosować?

SPOTKANIE 2. (23 listopada 2019r.)
23.11.2019r. (sobota 10.00 – 18.30). Liczba godzin dyd. - 10

Temat: Podstawy identyfikowania funkcjonalnego uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) m.in. Zespołem Aspergera.
Liczba godz.: 10
Osoba prowadząca: Katarzyna Leśniewska
Cele:
Uczestnik po zakończeniu szkolenia pozna:

 • założenia edukacji włączającej (inkluzji),
 • podstawowe zagadnienia związane z prowadzeniem diagnozy funkcjonalnej,
 • możliwości wykorzystania Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) w diagnozie uczniów ze SPE.

W programie: 

 • Edukacja włączająca jako wyzwanie dla współczesnej edukacji.
 • Czym jest diagnoza funkcjonalna i jaki ma związek z inkluzją?
 • Diagnoza funkcjonalna uczniów z ASD jako zadanie zespołowe. Rola nauczycieli, specjalistów i innych osób zaangażowanych.
 • Obszary ważne z punktu widzenia identyfikowania uczniów z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu w tym z zespołem Aspergera.
 • Czym jest ICF?
 • Możliwości wykorzystania ICF w identyfikowaniu uczniów z ASD.

SPOTKANIE 3. (7 grudnia 2019r.)
07.12.2019r. (sobota 10.00 – 18.30). Liczba godzin dyd. - 10

Temat: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku 1-6 lat.
Liczba godz.: 10
Osoba prowadząca: Agnieszka Staszewska-Mieszek
Cele:
Uczestnik po zakończeniu szkolenia:

 • podnosi własne kompetencje w zakresie wczesnej diagnozy dziecka w obszarach: motoryka, spostrzeganie wzrokowe, słuchowe, mowa, rozwój społeczny i emocjonalny,
 • zna symptomy zagrożenia autyzmem we wczesnym dzieciństwie,
 • stosuje różne ćwiczenia wspomagające rozwój dziecka,
 • podejmuje współpracę z rodzicami w zakresie/ukierunkowuje rodziców do pracy z dzieckiem w domu.

W programie:

 • Neuropsychologiczne podstawy rozwoju.
 • Wczesna diagnoza dziecka z uwzględnieniem zagrożenia autyzmem.
 • Ćwiczenia wspierające rozwój dziecka w obszarach: motoryki dużej i małej, spostrzegania wzrokowego, percepcji słuchowej, mowy, pamięci oraz rozwoju emocjonalno-społecznego.
 • Stymulacja lewej półkuli – rozwiązania praktyczne.

SPOTKANIE 4. (13 - 14 grudnia 2019r.)
13.12.2019r. (piątek 16.00 – 20.15). Liczba godzin dyd. - 5
14.12.2019r. (sobota 10.00 – 18.30). Liczba godzin dyd. - 10

Temat:  Autysta w grupie.
Liczba godz.: 15
Osoba prowadząca: Anna Pyzikiewicz
Cele:
Uczestnik po zakończeniu szkolenia nabędzie umiejętności:

 • rozpoznawania potrzeb społecznych i komunikacyjnych ucznia z autyzmem, Zespołem Aspergera,
 • kształtowania umiejętności funkcjonowania i dobrej współpracy w grupie,
 • kształtowania postawy akceptacji i tolerancji wobec innych,
 • poznawania sposobów przygotowania grupy rówieśniczej na obecność niepełnosprawnego kolegi.

W programie:

 • Tworzenie zasad i regulaminów.
 • Zapewnienie przyjaznej atmosfery i poczucia zaufania podczas zajęć.
 • Stworzenie struktury czasu, miejsca i przestrzeni.
 • Rytuał na powitanie i pożegnanie.
 • Gry i ćwiczenia włączające w grupę.
 • Ćwiczenia aktywizujące grupę.
 • Ćwiczenia rozwijające kreatywność społeczną. Dobra współpraca.

SPOTKANIE 5. (10 - 11 stycznia 2020r.)
10.01.2020r. (piątek 16.00 – 20.15). Liczba godzin dyd. - 5
11.01.2020r. (sobota 10.00 – 18.30). Liczba godzin dyd. - 10

Temat: Budowanie przez nauczycieli systemowej współpracy z rodzicami uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) m.in. Zespołem Aspergera. Sprawdzone metody terapii dzieci.
Liczba godz.: 15
Osoba prowadząca: Tomasz Garstka
Cele:
Uczestnik po zakończeniu szkolenia:

 • wykorzysta poznane zasady planowania systemowej współpracy na rzecz dobra ucznia z ASD,
 • pozna strategię budowania współpracy nauczycieli rodziców uczniów z ASD w oparciu o wyznaczanie wspólnych celów,
 • zastosuje poznane techniki efektywnej komunikacji w sytuacjach rozmów sprawiających trudności,
 • zrozumie sposoby zapobiegania wikłaniu się w rolę „wybawiciela” („ratownika”) podczas kontaktów z rodzicami uczniów z ASD,
 • pozna kryteria wyboru efektywnych form pomocy dziecku.

 W programie:

 •  Co znaczy praca systemowa? Czyli o podziale ról, zadań i wymagań w pracy z uczniami i współpracy z ich rodzicami.
 • Rodzic oporujący czy zatroskany? Czyli o zmianie perspektywy nauczyciela w patrzeniu na rodziców uczniów.
 • Jak rozmawiać z rodzicami uczniów? Czyli o wychodzeniu przez nauczyciela z „trójkąta dramatycznego” i roli wybawcy.
 • Fakty i mity na temat leczenia autyzmu, jak je odróżnić.

SPOTKANIE 6. (28 - 29 lutego 2020r.)
28.02.2020r. (piątek 16.00 – 20.15). Liczba godzin dyd. - 5
29.02.2020r. (sobota 10.00 – 18.30). Liczba godzin dyd. - 10

Temat:  Kształtujemy kompetencje społeczne.
Liczba godz.: 15
Osoba prowadząca: Anna Pyzikiewicz
Cele:
Uczestnik po zakończeniu szkolenia nabędzie umiejętności:

 • kształtowania umiejętności samodzielnego stworzenia scenariusza zajęć z treningu umiejętności społecznych,
 • kształtowania cech dobrego terapeuty.

W programie:

 • Poznanie sposobów i metod umożliwiających dziecku z autyzmem, Zespołem Aspergera rozpoznawanie i nazywanie emocji swoich i innych.
 • Ćwiczenia rozwijające dobrą komunikację werbalną oraz niewerbalną (mimika, gestykulacja, praca z ciałem i z głosem).
 • Tworzenie scenek dramowych oraz komiksów rozwijających kompetencje społeczne.

SPOTKANIE 7. (13 - 14 marca 2020r.)
13.03.2020r. (piątek 16.00 – 20.15). Liczba godzin dyd. - 5
14.03.2020r. (sobota 10.00 – 18.30). Liczba godzin dyd. - 10

Temat: Ćwiczenia, zabawy muzyczno-ruchowe, formy ekspresji plastycznej – praktyczne metody pracy z dzieckiem autystycznym, Zespołem Aspergera.
Liczba godz.: 15
Osoba prowadząca: Marzena Dżuman
Cele:
Uczestnik po zakończeniu szkolenia:

 • wykorzystuje poznane zabawy muzykoterapeutyczne w procesie rozwijania umiejętności
  szkolnych ( pisanie, czytanie, umiejętności matematyczne),
 • stosuje elementy pedagogiki zabawy, zabawy muzyczno-ruchowe, gry planszowe w zakresie rozwijania umiejętności społecznych ( praca zespołowa, role grupowe, stosowanie przyjętych zasad itp.) uczniów,
 • zna założenia i koncepcję pracy metodą Kamishibai (teatr obrazkowy),
 • potrafi wykorzystać Kamishibai w pracy indywidualnej i grupowej w rozwijaniu mowy, słownictwa uczniów,
 • zna i potrafi stosować wybrane metody relaksacji w sytuacjach „trudnych” na lekcjach,
 • wykorzystuje wiedzę na temat bajkoterpii w stymulowaniu rozwoju emocjonalnego uczniów,
 • rozwija kreatywność i twórczość uczniów z wykorzystaniem metody malowania intuicyjnego.

 W programie:

 • Zabawy muzykoterapeutyczne - rozwijanie umiejętności poznawczych dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera.
 • Elementy pedagogiki zabawy, zabawy muzyczno-ruchowe, gry planszowe – wspomaganie umiejętności współpracy w grupie.
 • Bajkoterapia, Kamishibai – stymulowanie rozwoju emocjonalnego.
 • Malowanie intuicyjne, zabawy relaksacyjne, masażyki – odreagowywanie napięć, nabycie umiejętności wyciszania się i relaksacji.

SPOTKANIE 8. (27 - 28 marca 2020r.)
27.03.2020r. (piątek 16.00 – 20.15). Liczba godzin dyd. - 5
28.03.2019r. (sobota 10.00 – 18.30). Liczba godzin dyd. - 10

Temat:  Sytuacje trudne – jak sobie z nimi poradzić.
Liczba godz.: 15
Osoba prowadząca: Anna Pyzikiewicz
Cele:
Uczestnik po zakończeniu szkolenia:

 •  nabędzie umiejętność rozpoznawania i zapobiegania okolicznościom „sprzyjającym” sytuacjom trudnym,
 • nabędzie umiejętność tworzenia i wdrażania strategii radzenia sobie z nimi,
 • pozna metody relaksacyjne.

W programie: 

 • Rozpoznawanie i nazywanie przez dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera swojej złości.
 • Opracowanie skutecznych sposobów radzenia sobie z nią.
 • Motywowanie dziecka niepełnosprawnego do pracy nad kształtowaniem kompetencji społecznych. Docenianie najmniejszych osiągnięć.
 • Zastępowanie zachowań agresywnych.

SPOTKANIE 9. (25 kwietnia 2020r.)
25.04.2020r. (sobota 10.00 – 18.30). Liczba godzin dyd. - 10

Temat: Elementy Treningu Zastępowania Agresji wg Goldsteina.
Liczba godz.: 10
Osoba prowadząca: Bożena Małkowska-Baranowska
Cele:
Uczestnik po zakończeniu szkolenia:

 • zidentyfikuje przyczyny agresji:  czynniki  osobowościowe, wpływ środowiska rodzinnego, uwarunkowania społeczne,
 • pozna sposoby kontrolowania złości,
 • będzie kształtował u uczniów umiejętności porozumiewania się i współdziałania w grupie, rozwiązywania konfliktów i problemów,
 • wesprze rozwój osobowy uczniów poprzez rozwijanie odpowiedzialności, przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów;
 • potrafi wdrożyć metody ART w środowisku szkolnym,
 • zastosuje poznane metody pracy dla własnego rozwoju zawodowego i osobistego.

W programie: 

 • Czym jest agresja, uległość?
 • Istota asertywności.
 • Sposoby wdrażania metody ART w środowisku szkolnym.
 • Trening umiejętności prospołecznych (komponent behawioralny).
 • Trening kontroli złości (komponent emocjonalny).
 • Trening wnioskowania moralnego (komponent poznawczy).

SPOTKANIE 10. (8 - 9 maja 2020r.)
08.05.2020r. (piątek 16.00 – 20.15). Liczba godzin dyd. - 5
09.05.2020r. (sobota 10.00 – 18.30). Liczba godzin dyd. - 10 

Temat: Interwencja w sytuacjach trudnych i kryzysowych – diagnoza, zasady i etapy, sposób pracy.
Liczba godz.: 15
Osoba prowadząca: dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk
Cele:
Uczestnik po zakończeniu szkolenia:

 • pozna różnicę między sytuacją trudną, a kryzysową, na poziomie jednostki i organizacji,
 • rozwinie umiejętności diagnozy oraz wyznaczania kierunków działania w sytuacji kryzysowej,
 • nabędzie umiejętność wyznaczania zasad i etapów działania w sytuacji kryzysowej,
 • zrozumie reakcje emocjonalne w sytuacjach trudnych i kryzysowych,
 • zrozumie znaczenie kontraktu i budowania pozytywnych relacji,
 • nabędzie umiejętność reagowania w kontakcie z trudnym zachowaniem, agresją i przemocą szkolną,
 • pozna zasady zapobiegania i wczesnej interwencji w pracy z grupą szkolną.

W programie:

 • Natężenie kryzysu i kryteria diagnozy selekcyjnej.
 • Zasady i etapy interwencji kryzysowej.
 • Kontrakt, budowanie relacji i kroki interwencji kryzysowej.
 • Reagowanie w sytuacji kontaktu z trudnym zachowaniem.
 • Interwencja w przypadku agresji i przemocy szkolnej.

SPOTKANIE 11. (22 - 23 maja 2020r.)
22.05.2020r. (piątek 16.00 – 20.15). Liczba godzin dyd. - 5
23.05.2020r. (sobota 10.00 – 18.30). Liczba godzin dyd. - 10
 

Temat: Zaburzenia współistniejące.
Liczba godz.: 15
Osoby prowadzące: dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk, Dorota Jasińska,  Anna Pyzikiewicz

W programie: 

 • Zespół Tourette’a – kryteria diagnostyczne, objawy i funkcjonowanie dziecka w szkole i w rodzinie
 • Dziecko z ADHD w szkole/przedszkolu, rola nauczyciela i rodziców
 • Skłonność do samookaleczenia jako jedno z najbardziej wyniszczających zachowań osób z zaburzeniami rozwoju.
 • Depresja i myśli samobójcze

Sposoby realizacji (formy i metody pracy): wykład interaktywny, prezentacja multimedialna, praca indywidualna i grupowa, symulacja, odgrywanie ról, ćwiczenia interaktywne z wykorzystaniem praktycznych kontekstów sytuacyjnych, rozmowa kierowana/dyskusja, case study, pokaz materiałów filmowych, zajęcia praktyczne.

Uczestnicy otrzymają pełen pakiet materiałów szkoleniowych.

Zajęcia praktyczne (maj – czerwiec 2020r.) – 10 godzin dyd.
Terminy do ustalenia.

EGZAMIN

W wyznaczonych terminie lub terminach obędzie się egzamin końcowy.
Egzamin (min 1 godz, dyd.) będzie obejmował:

 1. Część teoretyczną – napisanie testu, obejmującego wiedzę z kursu oraz lektur, które zostaną wskazane jako obowiązkowe.
 2. Część praktycznąprzeprowadzenie (wg własnego scenariusza) w grupie uczestników kursu,  zajęć sprawdzających nabyte umiejętności w zakresie kształtowania umiejętności społecznych.

Zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym oraz obecność na 100% zajęć kursu (min. 80% w ramach programu, w przypadku usprawiedliwionej nieobecności pozostałe 20% można odpracować na innych zajęciach lub konsultacjach indywidualnych) jest równoznaczne z przyznaniem

Certyfikatu

Trenera Umiejętności Społecznych dzieci
z autyzmem, Zespołem Aspergera

 

przyznawanego przez Fundację Wsparcie i Rozwój.

Koszt kursu: 4 480 zł. (istnieje możliwość rozłożenia na max. 3 raty)

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje kolejność wpłat. 

Osoby prowadzące:

Marzena Dżuman – pedagog specjalny, kierunek – resocjalizacja, oligofrenopedagog, terapeutka pedagogiczna, arteterapeutka, coach. Doświadczony szkoleniowiec, trener Fundacji Wsparcie i Rozwój, nauczyciel akademicki APS i UKSW na studiach podyplomowych. Ukończyła warsztaty metodyczne z zakresu: muzykoterapii, wykorzystania dramy i form teatralnych. Autorka licznych publikacji. Od 2012 r. prowadzi zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne jako wolontariusz w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Józefowie koło Warszawy Trenerka w obszarze wspomagania rozwoju małego dziecka. Aktualnie pracuje jako nauczyciel wspomagający w jednym z gimnazjów.

Tomasz Garstka – psycholog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, doświadczony trener Fundacji Wsparcie i Rozwój. Od 1996 roku współpracował z organizacjami rządowymi, samorządowymi, pozarządowymi i przeprowadził blisko 5 tysięcy godzin szkoleń dla nauczycieli. Od 2010 inspiracje płynące z psychologii humanistycznej i psychoanalizy zastąpił perspektywą opartą na dowodach naukowych (ang. evidence-based practice). W 2017 roku jako członek Klubu Sceptyków Polskich (Polish Skeptics Club), organizacji popularyzującej podejście naukowe w psychologii stosowanej i nauczaniu, należał do grona organizatorów 17th European Skeptics Congress, który odbył się 22-24 września we Wrocławiu. W latach 1999-2002 roku prowadził zajęcia dydaktyczne na nauczycielskich studiach podyplomowych na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego (UW), w latach 2003-2004 – konwersatorium z psychopedagogiki na studiach dziennych i zaocznych studiów nauczycielskich na UW, a w latach 2013-2014 wybrane moduły kursów z zakresu psychopedagogiki dla nauczycieli organizowanych przez jedną z wiodących organizacji samorządowych w Polsce. Jest współautorem książki „Nauczyciel na starcie” (2000) i podręcznika do wychowania do życia w rodzinie „Kim jestem?” (2003) oraz autorem książek „Opiekun nauczyciela: umiejętności psychologiczne” (2003) i „Psychopedagogiczne mity. Jak zachować naukowy sceptycyzm w edukacji i wychowaniu” (2016). Wraz z dr Andrzejem Śliwerskim z Uniwersytetu Łódzkiego pracuje nad jej drugim tomem, pt. „Psychopedagogiczne mity 2. Dlaczego warto pytać o dowody”, który ukarze się w 2019 roku.

Dorota Jasińska – absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych w zakresie Organizacji i Zarządzania Oświatą w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie. Dyplomowany pedagog z wieloletnim doświadczeniem. Trener Fundacji Wsparcie i Rozwój. Trener Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP). Absolwentka Szkoły Tutorów (Certyfikat Tutora I stopnia) Collegium Wratislaviense. Członkini zarządu Polskiego Stowarzyszenia Syndrom Tourette’a w Warszawie gdzie m.in. prowadzi konsultacje, doradztwo i grupy wsparcia dla rodzin i osób chorych. Uczestniczka Europejskiej Konferencji nt. Zespołu Tourette’a i Zaburzeń Tikowych (ESSTS) – Londyn 2015r. Współorganizatorka i moderatorka Międzynarodowej Konferencji podsumowującej projekt „Z Tourette’m po Polsce – program przeciw wykluczeniu chorych – Warszawa 2016r. Uczestniczka wizyt studyjnych organizowanych przez niemieckie i norweskie Narodowe Stowarzyszenia Syndrom Tourette’a. Autorka publikacji poświęconych chorobie tikowej w czasopismach kierowanych do środowiska oświatowego (Oświata Mazowiecka). Autorka programów szkoleń dla kadry pedagogicznej, pedagogów, psychologów oraz rodziców w obszarze specjalnych potrzeb edukacyjnych (Zespól Tourette’a, Zespół Aspergera). Ukończyła liczne kursy m.in. z zakresu: Komunikacji interpersonalnej, Motywacji i relacji, Relacji z mediami i promocji działań, Mindfulness – redukcja stresu, Terapii i edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Tourette’a.

Katarzyna Leśniewska – pedagog specjalny, posiada doświadczenie trenerskie, socjoterapeutyczne, autorka artykułów, publikacji, scenariuszy zajęć, redaktor merytoryczna poradników. Pracuje w centralnej placówce doskonalenia nauczycieli – Ośrodku Rozwoju Edukacji (ORE): realizacja zadań projektu „Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych” (specjalista i kierownik projektu) i „Uczeń ze specjalnymi potrzebami – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa” (ekspert); wcześniej w projekcie „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” (specjalista). Do połowy 2014 r. pracowała w Wydziale Specjalnych Potrzeb  Edukacyjnych ORE, a jeszcze wcześniej  w pracowni integracji i pracowni promocji zdrowia. Organizuje i prowadzi szkolenia dla kadr systemu edukacji; obejmujące tematykę budowania klimatu społecznego szkoły, aspektów wychowawczych i profilaktycznych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pracując w poradni specjalistycznej prowadziła zajęcia indywidualne i grupowe o charakterze socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży; zajmowała się profilaktyką uzależnień; współpracowała z radami pedagogicznymi szkół. Pracowała na oddziale hematologii dziecięcej jednego z warszawskich szpitali, a także w szkole ogólnodostępnej. Współautorka programu szkolenia rad pedagogicznych pt. „ Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów. Metoda Konstruktywnej konfrontacji”, opracowanego przez zespół z Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (obecnie ORE).

Bożena Małkowska-Baranowska – pedagog z ponad 20 letnim stażem, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Wydziału Profilaktyki Społecznej, Resocjalizacji i Problemów Społecznych (IPSiR) na Uniwersytecie Warszawskim - specjalizacja wychowawcza, psychologiczna.  Ukończyła Studium Psychologicznej Pomocy Rodzinie, Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej oraz studia podyplomowe: Trening Grupowy i Terapia /Zastosowanie psychologicznego warsztatu grupowego/, Poradnictwo zawodowe, Organizacja i zarządzanie oświatą, Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji. Przez 15 lat pełniła rolę społecznego kuratora sądowego ds. rodziny i nieletnich. Ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli. Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy wojewodzie mazowieckim kadencji 2015-2019. Trener Fundacji Wsparcie i Rozwój. Trener psychologicznego warsztatu grupowego, instruktor programu profilaktycznego III Elementarz czyli Siedem kroków, autor i realizator warsztatów dla dzieci, młodzieży i rodziców, trener Treningu Zastępowania Agresji ART wg Goldsteina. Współpracuje w charakterze wykładowcy z uczelniami wyższymi, ośrodkami szkoleniowymi dla nauczycieli, JST. Prowadzi szkolenia z zakresu kompetencji społecznych, wychowawczych oraz profilaktyki i socjoterapii. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne oraz Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Odbyła praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii w ramach programu Comenius – Bi-Component Shadows Professional Development for Europe  (2014, 2016). Autorka licznych publikacji. Dyrektor publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Katarzyna Pankowska-Jurczyk - dr nauk o kulturze fizycznej, mgr psychologii, interwent kryzysowy, arteterapeuta, certyfikowany tutor, wykładowca, szkoleniowiec, nauczyciel dyplomowany, trenerka w obszarze psychoedukacji, instruktor pływania, gimnastyki i piłki siatkowej. Absolwentka „Kursu kwalifikacyjnego dla oświatowej kadry kierowniczej z organizacji i zarządzania oświatą”. Ponad 2000 godzin przeprowadzonych szkoleń, w tym ponad 150 godzin superwizji grupowych i indywidualnych. LIDER ZMIAN w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (MEN). Koordynator wojewódzki w Projekcie KIK-34 realizowanym w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Autorka wielu publikacji, organizator i uczestnik licznych konferencji i seminariów. Uczestniczka I i II stopnia szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Ekspert Rady Europy w ramach „Programme Pestalozzi”. Prezes Fundacji Wsparcie i Rozwój (www.wsparcieirozwoj.org) i ONE – FUNDACJI DLA AKTYWNYCH KOBIET (www.fundacjaone.org).

Anna Pyzikiewicz – pedagog specjalny. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej oraz Podstawy Psychoterapii na Wydziale Rehabilitacji AWF. Od 25 lat pracuje w Szkole Podstawowej nr 41 przy ul. Drewnianej w klasach integracyjnych. Trener Fundacji Wsparcie i Rozwój. Od wielu lat współpracuje z WCIES i MSCDN prowadząc szkolenia dla nauczycieli i rodziców z zakresu pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzi zajęcia terapeutyczne i uspołeczniające dla dzieci z autyzmem.

Agnieszka Staszewska-Mieszek – pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, psycholog, terapeuta pedagogiczny, lider edukacji elementarnej, trener Fundacji Wsparcie i Rozwój, trener psychologicznego warsztatu grupowego, trener KDU, trener TOC. Terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli między innymi z zakresu metod pracy z dziećmi, wspierania rozwoju emocjonalno-społecznego, przygotowania do nauki czytania i pisania, gotowości szkolnej, obserwacji dziecka, diagnozy pedagogicznej. Ostatnio szczególnie zajmuje się tematyką wczesnego wspomagania dziecka z trudnościami rozwojowymi. Współpracuje z Akademią Pedagogiki Specjalnej. Autorka artykułów z obszaru zarządzania, psychologii, metodyki oraz pakietu edukacyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnym.

KONFERENCJA

Bezpieczeństwo ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole/przedszkolu

Termin 21-22 listopada 2019 r.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Gocławska 4, Warszawa

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close