hello world!
Published: 23 maja 2016

Konferencja „Bezpieczeństwo dziecka z cukrzycą w szkole/przedszkolu – sprawozdanie

W konferencji dnia 12 maja 2016r. łącznie wzięły udział 102 osoby. Uczestnikami byli dyrektorzy, nauczyciele, rodzice dzieci chorych na cukrzycę i pielęgniarki. Konferencja przebiegała zgodnie z planem. Większość uczestników  uznała treści przekazane podczas konferencji za bardzo użyteczne oraz znacznie wzbogacające ich wiadomości i umiejętności w pracy z uczniem chorym na cukrzycę. Odbiorcy zgodnie stwierdzili, że udział w konferencji umożliwi właściwe udzielenie wsparcia, pomocy dziecku  mierzącemu się w szkole i w domu z problemami związanymi z chorobą. Informacje uzyskane w podczas konferencji zostały ocenione jako bardzo profesjonalne, konkretne, o wysokiej wartości merytorycznej. Przykładowe wypowiedzi dotyczące użyteczności treści przekazanych podczas konferencji: „Praktyczne porady na wysokim poziomie merytorycznym”, „Merytoryczne i fachowe przygotowanie osób prowadzących wykłady”, „Konferencja bardzo dobrze przygotowana, merytorycznie, fachowo, konkretna pomoc”, „Możliwość poszerzenia wiedzy”, „Teoria poparta przykładami, dzięki temu wszystko lepiej zapadnie w pamięci”, „Duże usystematyzowanie posiadanej wiedzy”, „Uzyskanie konkretnej wiedzy pomoże w sprawowaniu profesjonalnej opieki i podjęcie odpowiedniej decyzji przy pracy z dzieckiem z cukrzycą”, „Prosty, jasny, rzetelny przekaz”, „Dzieciom z cukrzycą w szkole trzeba zapewnić odpowiednią opiekę”, „Bardzo przydatne informacje”, „Treści poruszane podczas konferencji uświadomiły, że chcąc mieć dla wszystkich „Drzwi otwarte” trzeba się do tego przygotować i nad tym popracować”, „Zbiór najważniejszych informacji nt. cukrzycy w jednym miejscu, gruntowe przygotowanie prelegentów, bogate materiały szkoleniowe”, „Nowe, konkretne wiadomości”, „Treści poruszane podczas konferencji przyczynią się do lepszej jakości rozmów z rodzicami ucznia z cukrzycą i do dobrej opieki nad dzieckiem”, „Poznałam objawy cukrzycy i jak pomóc dziecku choremu na cukrzycę”, „Ciekawe wykłady poparte przykładami”, „Wiele cennych informacji, które pomogą mi w pracy”, „Konferencja prowadzona przez doświadczonych lekarzy – praktyków, którzy dostarczyli wielu przydatnych wskazówek i rad w postępowaniu z dzieckiem chorym na cukrzycę”, „Dużo użytecznych informacji związanych z cukrzycą”, „Duża ilość praktycznych wskazówek”, „Dowiedziałam się czym jest cukrzyca typu I i jak postępować”, „Zdobycie podstawowych informacji o cukrzycy typu I”, „Treści użyteczne w życiu codziennym i opiece nad cukrzykami”, „Lepsza współpraca z rodzicami, zrozumienie ich, mniejszy lęk przed pracą z dzieckiem chorym na cukrzycę”, „Dzięki konferencji mam mniej obaw w związku z pracą z dzieckiem z cukrzycą. Mam również wskazówki do pracy z rodzicami”, „Bardzo dobrze przygotowana konferencja. Merytorycznie, dużo konkretnych przykładów, wiedza fachowa omówiona prostym, zrozumiałym językiem „dla laika””, „Uzyskałam ważne informacje, konkretne wskazówki, prosty przekaz”.

Jednocześnie treści przekazane podczas konferencji zdaniem uczestników
w wysokim stopniu przyczynią się do podwyższenia jakości pracy szkoły/przedszkola. Jako uzasadnienie pojawiły się wypowiedzi: „Konferencja przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa dziecka”, „Świadomość problemu poprawia poczucie bezpieczeństwa i dziecka i pracownika”, „Mogę teraz lepiej zaradzić problemom diabetyków”, „Dzięki konferencji będzie lepiej wykwalifikowana kadra”, „Rzetelny, dokładny przekaz wiedzy na temat cukrzycy, właściwe zorganizowanie zajęć, oswajanie własnego lęku”, „Przekazanie informacji nauczycielom od których zależy bezpieczeństwo uczniów”, „Wykwalifikowana kadra podnosząca status placówki”, „W szkole powstaną konkretne procedury postępowania z dziećmi chorymi na cukrzycę (uwzględniając dostęp do penów i glukagonu) w szkole i podczas wycieczek szkolnych”, „Pogłębienie i poszerzenie wiedzy nt. cukrzycy, jej zagrożeń oraz jak pomóc dziecku w sytuacji koniecznej oraz jak zmierzyć poziom cukru”, „Stworzenie optymalnych warunków dla ucznia korzystającego z np. pompy insulinowej”, „Pokonanie barier związanych z przyjęciem do szkoły dziecka z cukrzycą”, „Większa pewność, mniejszy lęk”, „Informacje przekazane podczas konferencji pozwolą na profesjonalne otoczenie opieką dziecka chorego na cukrzycę”, „Dobrze przygotowany nauczyciel właściwie reaguje na sytuacje zagrożenia w kontaktach z dziećmi z cukrzycą, przez co nie zaburza pracy placówki”, „Podniesienie własnych kompetencji, właściwe reagowanie w sytuacjach zagrożenia podczas pracy z dzieckiem chorym na cukrzycę”, „Dzięki konferencji stałam się osobą bardziej kompetentną w tym temacie”, „Udział w konferencji będzie skutkował lepiej przygotowaną szkołą na funkcjonowanie w niej ucznia z cukrzycą”, „Lepiej przygotowana szkoła do przyjęcia dziecka z cukrzycą”, „Zapewnienie dziecku z cukrzycą większego bezpieczeństwa. Większa wiedza i świadomość tej choroby”, „W związku z tym, że wzrasta liczba zachorowań wiedza przyda się podczas konstruowania zajęć profilaktycznych na temat zdrowia”.

Kolejną konferencję związaną z bezpieczeństwem dziecka z cukrzycą w szkole/przedszkolu planujemy zorganizować w październiku 2017 r.

Dodaj komentarz