hello world!
Published: 17 września 2016

Jubileusz 50 – lecia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piasecznie

14 września 2016r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Piasecznie obchodziła Jubileuszu 50-lecia działalności. Jednym z partnerów była Fundacja Wsparcie i Rozwój. Podczas konferencji przedstawiciele naszej Fundacji poprowadzili ciekawe, cieszące się dużym zainteresowaniem wykłady.
Tomasz Garstka wygłosił prelekcję na temat zasad pedagogiki opartej na dowodach naukowych oraz wciąż popularnych psychopedagogicznych mitów. Wśród przedstawionych fałszywych mniemań na temat nauczania, wychowania i terapii pedagogicznej, znalazły się m.in. teza o aktywności jedynie 10 procent mózgu i możliwość obudzenia potencjału pozostałych 90 procent; teza o istnieniu stylów uczenia się (wzrokowy, słuchowy, kinestetyczny), których rozpoznanie i dopasowanie do nich sposobu nauczania ma gwarantować sukcesy edukacyjne uczniów; teza o korekcyjnym i budzącym potencjał działaniu „gimnastyki mózgu” (kinezjologii edukacyjnej mylonej czasem z naukową kinezjologią). Najbardziej zaskakujące dla wielu słuchaczy mogły być wyniki metaanaliz i stanowisko amerykańskiego Narodowego Centrum ds. Autyzmu (American Autism Center) z 2015 roku, które umieszcza terapię integracji sensorycznej (SIT) w ostatniej terapii – oddziaływań nieustanowionych. Oznacza to, że metoda ta nie ma rzetelnego potwierdzenia swojej skuteczności terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (np. z zespołem Aspergera). Wyniki badań pokazują również, że stosowanie w SIT kamizelek obciążeniowych u dzieci z ADHD jest nieefektywne, a może szkodzić ich stawom kolanowym i rozwijającemu się kręgosłupowi.
Justyna Nowakowska wygłosiła wykład nt: „Rozwijanie zasobów własnych”. Prelekcja ze względu na treści merytoryczne miała charakter motywacyjny. Miała ona na celu zwiększenie świadomości uczestników w zakresie posiadania, wydobywania i wzmacniania własnych zasobów. Podczas wykładu zostały przedstawione techniki rozwijania swoich zasobów, polegające na właściwym sposobie formułowania kluczowych pytań. Spośród wielu metod szeroko omówiono technikę EARS, przydatną i polecaną do zastosowania w sytuacjach określanych jako trudne/problemowe. Podczas wykładu omówione zostały również metody współpracy z podopiecznymi, które bazują na pracy na zasobach.  Zachęcono tym samym do wykorzystywania w swojej działalności dydaktyczno-wychowawczej modelu pracy metodą tutorską oraz elementów edukacji skoncentrowanej na rozwiązaniach według modelu szwedzkiego. Przedstawiono także wyniki badań dotyczące budowania relacji opartej na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa jako czynnika zwiększającego efektywność oddziaływań wychowawczych.

Dodaj komentarz