hello world!
Published: 29 listopada 2022

Jak uczyć dzieci krytycznego myślenia

W dniu 29 listopada 2022 roku odbyło się zdalne spotkanie osób zainteresowanych tematyką krytycznego myślenia w edukacji. Spotkanie miało charakter seminaryjno-dyskusyjny. Prowadzący spotkanie psycholog Tomasz Garstka, trener fundacji przedstawił sposoby rozumienia terminu krytyczne myślenie, jego fundamenty, zasady i pytania pomocnicze, które umożliwiają jego aplikację w nauczaniu. Uczenie dzieci krytycznego myślenia jest ważne dla ich rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. Można to robić poprzez stwarzanie okazji do przeprowadzania dyskusji i wymiany opinii na różne tematy, uczenie ich jak analizować różne źródła informacji i jak rozpoznawać i kwestionować fałszywe informacje. Dzieci powinny być też uczone jak formułować pytania i jak szukać odpowiedzi, jak rozwiązywać problemy i jak podejmować decyzje. Ważne jest też, by dzieci uczyły się czerpiąc z własnych doświadczeń, a nie tylko przez analizy gotowych przykładów. Szkolenie w wysokim stopniu spełniło oczekiwania uczestników. Zdaniem odbiorców spotkanie było perfekcyjnie przygotowane i przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym. Celem było wzmocnienie ważnej wartości, jaką jest krytyczne myślenie u uczniów, które jest, zdaniem nauczycieli, deficytowe od lat. W opinii uczestników wiedza i elementy przekazane podczas szkolenia są możliwe do zastosowania w codziennej pracy.

Dodaj komentarz

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.