hello world!
Published: 29 listopada 2022

Jak uczyć dzieci krytycznego myślenia

W dniu 29 listopada 2022 roku odbyło się zdalne spotkanie osób zainteresowanych tematyką krytycznego myślenia w edukacji. Spotkanie miało charakter seminaryjno-dyskusyjny. Prowadzący spotkanie psycholog Tomasz Garstka, trener fundacji przedstawił sposoby rozumienia terminu krytyczne myślenie, jego fundamenty, zasady i pytania pomocnicze, które umożliwiają jego aplikację w nauczaniu. Uczenie dzieci krytycznego myślenia jest ważne dla ich rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. Można to robić poprzez stwarzanie okazji do przeprowadzania dyskusji i wymiany opinii na różne tematy, uczenie ich jak analizować różne źródła informacji i jak rozpoznawać i kwestionować fałszywe informacje. Dzieci powinny być też uczone jak formułować pytania i jak szukać odpowiedzi, jak rozwiązywać problemy i jak podejmować decyzje. Ważne jest też, by dzieci uczyły się czerpiąc z własnych doświadczeń, a nie tylko przez analizy gotowych przykładów. Szkolenie w wysokim stopniu spełniło oczekiwania uczestników. Zdaniem odbiorców spotkanie było perfekcyjnie przygotowane i przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym. Celem było wzmocnienie ważnej wartości, jaką jest krytyczne myślenie u uczniów, które jest, zdaniem nauczycieli, deficytowe od lat. W opinii uczestników wiedza i elementy przekazane podczas szkolenia są możliwe do zastosowania w codziennej pracy.

Dodaj komentarz