hello world!
Published: 23 kwietnia 2015

Sytuacja kryzysowa w szkole

23 kwietnia 2015r. przeprowadziliśmy interwencję kryzysową połączoną ze szkoleniem na temat „Interwencja w sytuacjach trudnych i kryzysowych”. Zdaniem Dyrektora i nauczycieli spotkanie to pozwoliło nauczycielom spojrzeć innymi oczyma na dziecko. Uzmysłowiło, że niektóre działania mające na celu dobro dziecka, czasem odnoszą odwrotny skutek. Spotkanie jeszcze bardziej zintegrowało działania Rady Pedagogicznej. Podczas spotkania z uczniami i nauczycielami przeprowadzono diagnozę sytuacji oraz zastosowano najbardziej trafne, odpowiadające zdarzeniom procedury postępowania.