Konsultacje psychologiczne dla nauczycieli i pedagogów szkolnych oraz dyrektorów szkół

Dni i godziny przyjęć

Spotkania 90 min. - pt. 11.00 - 20.00, sob. 10.00 - 17.00
Zapisy - tel. 22 565 99 64 (pn.-pt. w godz. 12.00 - 16.00) lub tel. kom. 501-761-834
Cena pt. - 220 zł/1,5 godz.
Cena sob. - 250 zł/1,5 godz.

W przypadku działań interwencyjnych i terapeutycznych pomocą zostaną objęte osoby, które znalazły się w sytuacji przekraczającej znacznie ich wewnętrzne możliwości.

Jeśli w pracy obserwujesz, uczestniczysz i musisz mierzyć się z trudnymi sytuacjami, takimi jak:

agresja ze strony uczniów w stosunku do Ciebie i innych dorosłych
przemoc między uczniami: bójki,
wyzwiska dręczenie, prześladowanie,
wykluczanie, upokarzanie        (także seksualne)
prowokacje uczniowskie wobec
dorosłych
seksualne zaczepki uczniów/uczennic wobec rówieśników lub dorosłych
próby zmiany charakteru relacji
nauczyciel/nauczycielka –
uczennica/uczeń
praktyki kolegów/koleżanek
niezgodne z etyką zawodową
dyskryminacja wobec niektórych
uczniów
zaprzeczanie w radzie pedagogicznej faktom stosowania nieefektywnych metod nauczania i zdyskredytowanych praktyk psychopedagogicznych
próby manipulacji ze strony rodziców uczniów
brak współpracy ze strony rodziców uczniów
roszczeniowe postawy rodziców
uczniów
przejawy mobbingu: ze strony
dyrektor(-a), wobec dyrektor(-a), w zespole rady pedagogicznej
…zapraszam do wspólnego poszukiwania rozwiązania i przygotowania do jego wdrożenia. Wypracowane rozwiązanie odpowiada konkretnej sytuacji i uwzględnia funkcję, kompetencje, doświadczenie i gotowość osoby korzystającej z konsultacji oraz wykorzystuje wiedzę psychologiczną, bazującą na wynikach badań naukowych.

Jeśli oczekujesz gotowców – te spotkania nie są dla Ciebie. 
Jeśli liczysz na wypracowanie efektywnych sposobów poradzenia sobie z trudnymi sytuacjami – zapraszam!

Tomasz Garstka

Psycholog, absolwent UW. Szkoleniowiec w Fundacji Wsparcie i Rozwój. Członek Klub Sceptyków Polskich (organizacji non profit zrzeszonej w European Council of Skeptical Organisations – ECSO), którego celem jest upowszechnianie rzetelnej psychologicznej wiedzy naukowej i ujawnianie działalności pseudonaukowej. Odbył 2-letni staż szkoleniowy w Specjalistycznej Poradni dla Dzieci i Młodzieży z Rodzin Dysfunkcyjnych OPTA. W zakresie psychoterapii szkolił się w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii (IPP) oraz Studium Psychoterapii Analitycznej (SPA). Ukończył też kurs „Edukacja seksualna i profilaktyka AIDS” w Stołecznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TOP. Pracował jako socjoterapeuta dzieci i młodzieży (m.in. w Ośrodku Profilaktyki Uzależnień i Socjoterapii OPUS), do 2004 roku jako psychoterapeuta psychoanalityczny osób dorosłych (m.in. w NZOZ Lecznicy EURO-MED., NZOZ Poradni Rehabilitacji Neurologicznej „Aga”, prywatnym Ośrodku Psychoterapii Analitycznej „Self”) oraz szkoleniowiec. Do dziś zajmuje się prowadzeniem szkoleń w zakresie umiejętności psychospołecznych. Autor ponad dwustu kilkudziesięciu artykułów adresowanych do nauczycieli, wychowawców, dyrektorów szkół, psychologów i pedagogów oraz rodziców dzieci w różnym wieku. W latach 1999-2014 publikował w czasopismach i poradnikach („Niebieska Linia”, „Prawo i płeć”, „Poradnik nauczyciela”. „Poradnik wychowawcy”, „Trudne sytuacje w szkole podstawowej”, „Trudne sytuacje w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej”, „Atrakcyjne zajęcia świetlicowe i kółka zainteresowań”, „Twórcza szkoła”, „Nowa Szkoła. Skuteczne zarządzanie w praktyce”, „Menagement w przedszkolu”, „Poradnik sekretarza szkoły”, „Trendy. Internetowe czasopismo edukacyjne”). Od 2010 roku publikuje w tygodniku „Głos Nauczycielski”, a od 2013 roku w miesięczniku „Dyrektorze Szkoły”. Współautor (wraz z Michałem Kostrzewskim i Jackiem Królikowskim) podręcznika wychowania do życia w rodzinie dla poziomu gimnazjum „Kim jestem?” (2003) oraz poradnika (wraz z Jackiem Marszałkiem)„Nauczyciel na starcie” (2000). Autor książek „Opiekun nauczyciela: umiejętności psychologiczne. Poradnik” (2003), „Biblioteczka WDN – grupa w procesie Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli” (2004), „Zasady prowadzenia rozmów z rodzicami. Poradnik dla nauczycieli”(2008), „Asertywność dyrektora przedszkola” (2009), „Filmiki i fotki internetowe nastolatków – niegroźna zabawa czy „zabawowa” przemoc” (2009), „Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w Twojej klasie” (2011), „Wybrane problemy dotyczące pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych” (2011), „Jak rodzić sobie z trudnościami przy zastosowaniu metod aktywizujących uczniów” (2011), Współautor książek: „Klasa jako grupa. Rozwój grupy” (2009; współautorka Katarzyna Leśniewska), „Kłótnia, plotka, obrażanie – jak radzić sobie z niewłaściwym zachowaniem uczniów?” (2010, współautorka Joanna Lisowska), „Jak być dobrym wychowawcą?” (2011; praca zbiorowa), „Współpraca z rodzicami w szkole” (2012; praca zbiorowa), „Przemoc w szkole: Metody pracy wychowawczej, przeciwdziałanie, skuteczna interwencja” (2012; praca zbiorowa), „Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych z udziałem dzieci” (2016; praca zbiorowa), „Świetlica Szkolna. Pomoce dydaktyczne” (2016, współautorki Joanna Bienia-Fijas, Katarzyna Stępniak). Jest także współautorem (wraz z prof. zw. dr hab. Barbarą Bokus) publikacji naukowej, pt. Toward a shared metaphoric meaning in children’s discourse: The role of argumentation („Polish Psychological Bulletin”, tom 40,nr 4, s. 193-203). Autor książki "Psychopedagogiczne mity. Jak zachować naukowy sceptycyzm w edukacji i wychowaniu?" (2016). Pracę szkoleniową z grupami rozpoczynał jako animator młodzieżowych liderów w Centrum Edukacji Obywatelskiej (1995-1997).W latach 1996-2009 współpracował z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli [od 2010 Ośrodek Rozwoju Edukacji] w zakresie współtworzenia programów wybranych szkoleń dla nauczycieli, ich prowadzenia i przygotowania materiałów szkoleniowych. Od 1999 do 2002 roku prowadził zajęcia dydaktyczne na Wydziale Pedagogiki UW dla słuchaczy studiów Podyplomowych Studiów Kształcenia Umiejętności Funkcjonowania w Zawodzie Nauczyciela Przedszkola, Klas I-III oraz Wychowawcy Świetlic Szkolnych, a w latach 2003-2004 – konwersatorium z psychopedagogiki na studiach dziennych i zaocznych Nauczycielskiego Kolegium Języka Angielskiego UW. W latach 2012-2013 współpracował z Fundacją Promocji Zdrowia Seksualnego, gdzie m.in. prowadził jeden z modułów szkolenia edukatorek i edukatorów seksualnych. Od roku 2012 współpracował w różnych projektach z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES)oraz Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN). W latach 2012-2015 prowadził wybrane moduły kursów kwalifikacyjnych nauczycieli wychowania do życia w rodzinie, a w latach 2013-2014 wybrane moduły kursów z zakresu psychopedagogiki dla nauczycieli języka hiszpańskiego, organizowanych przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN). Jako osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim zaangażował się również w prowadzenie szkoleń dla osób z niepełnosprawnością ruchową, ich rodziców i kadr z nimi pracujących. Współpracował m.in. z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji (FAR). Ma także doświadczenie w pracy szkoleniowej w biznesie. Szkolenie dla tej grupy klientów rozpoczął w 1998 roku. Prowadził głównie warsztaty z umiejętności psychospołecznych dla personelu kadr kierowniczych firm branży hotelarskiej i telekomunikacyjnej (komunikacja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem w pracy, psychologia obsługi klienta, psychologia zarządzania zespołem). W swojej pracy i artykułach inspirował się psychologią humanistyczną i psychoanalizą, aż do czasu zmiany perspektywy na opartą na dowodach naukowych (ang. evidence-based). W roku 2007 powrócił do pracy z osobami borykającymi się z problemami psychologicznymi, lecz odszedł od dawnych metod pracy. W 2010 rozpoczął pracę terapeutyczną z pacjentami w NZOZ Specjalistycznej Przychodni „Prosen”. W tym też roku został członkiem Klubu Sceptyków Polskich. Zakończył pracę w przychodni w 2016 roku. Dziś koncentruje się na przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń, które bazują na potwierdzonej wiedzy naukowej i metodach o sprawdzonej efektywności.
mniej
więcej
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.